GIANT (313022U785) 

Stručný opis projektu

Projekt je zameraný na vývoj nového produktu do portfólia existujúcich produktov a služieb žiadateľa. 

Projekt predstavuje Geoinformačnú analytickú IoT platformu na podporu rozhodovania ako komplexný nástroj určený na ukladanie, spracovanie a vizualizáciu údajov z IoT zariadení s primárnym zreteľom na identifikáciu nových informácií užitočných pre používateľa na základe geoštatistickej analýzy. 
Analytické nástroje platformy budú podporovať analýzu vzájomných vzťahov medzi jednotlivými senzormi a zaznamenávanými údajmi a zisťovať previazanie jednotlivých senzorov. Takto bude možné nazerať na sieť IoT senzorov ako na komplexný celok čo poskytne používateľom platformy vyšší pohľad na deje monitorované IoT senzormi.
Okrem tohto typu analýzy a vizualizácie bude platforma podporovať aj štandardné nástroje popisnej štatistiky ktoré budú použité na analýzu údajov z každého senzoru samostatne. 

Žiadateľ zapojí do projektu okrem svojho expertného tímu aj partnera Katedru geodetických základov, Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, čo zabezpečí kvalitnú a erudovanú vedecko-výskumnú kapacitu potrebnú na dosiahnutie definovaných cieľov projektu. 

Po ukončení realizácie projektu žiadateľ počíta s prevádzkou platformy formou SaaS, pričom očakáva zvýšenie tržieb a zamestnanosti v podniku, ktoré je priamo spojené so zavedením a prevádzkou dosiahnutej inovácie.

Názov a sídlo prijímateľa AI-MAPS s. r. o.
Tallerova 4, 811 02 Bratislava, Slovensko
Názov projektu Geoinformačná analytická IoT platforma na podporu rozhodovania
Miesto realizácie projektu Bratislava - mestská časť Staré mesto
Výška poskytnutého NFP 252 574,31 €

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z Euróspkej únie prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra
2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk